องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
น.ส.สภัครศจี จันทร์แดง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3742998
น.ส.บุษราตรี บุญแฮด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 084-4004684
(นายจักรี คำสงค์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-6451022
สิบโทอดิศักดิ์ ไกรวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 083-2429340
(นางสาวกาญจนา โพธิ์คำพก)
นวก.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 096-7566580
(จ่าสิบเอกนเรศ บุตรละคร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 065-4850454
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 042-793111
(ว่าง)
นิติกร (ปก./ชก.)
โทร : 042-793111
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
โทร : 042-793111
นายมานะชัย กวดวงศ์ษา
ผช.จพง.ธุรการ (งานนโยบายและแผน)
โทร : 064-2098755
นางเกศินี มงคลเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 088-7867168
นางรัตนาภรณ์ พันมะลี
ผช.จพง.สาธารณสุข
โทร : 080-0998464
น.ส.รัตติกาล จิตรไชยสาร
ผช.จพง.ธุรการ (งานการศึกษา)
นายสถาพร ประกิ่ง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 064-9947159
นายเพชรพญา คำภาบตร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-7714861
นายจิราวัฒน์ จันทร์แดง
จ้างเหมาบริการ (งานโครงการธนาคารขยะ)
โทร : 080-9868980
นางจันทรา ชาชุมวงศ์
คนครัว
โทร : 098-9634254
นายวัชรินทร์ ไกรธิราช
พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
โทร : 089-0564543