องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รองปลัด อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-3830653
น.ส.สภัครศจี จันทร์แดง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3742998
นายกิตติพงษ์ งวงคำนาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0854030345
น.ส.บุษราตรี บุญแฮด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 084-4004684
สิบโทอดิศักดิ์ ไกรวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 083-2429340
น.ส.มณีรัตน์ สายธิไชย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 080-8964623
นายมานะชัย กวดวงศ์ษา
ผช.จพง.ธุรการ (งานนโยบายและแผน)
โทร : 064-2098755
นางเกศินี มงคลเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 088-7867168
นางรัตนาภรณ์ พันมะลี
ผช.จพง.สาธารณสุข
โทร : 080-0998464
น.ส.รัตติกาล จิตรไชยสาร
ผช.จพง.ธุรการ (งานการศึกษา)
นายสถาพร ประกิ่ง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 064-9947159
นายเพชรพญา คำภาบตร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-7714861
นายจิราวัฒน์ จันทร์แดง
จ้างเหมาบริการ (งานโครงการธนาคารขยะ)
โทร : 080-9868980
นางจันทรา ชาชุมวงศ์
คนครัว
โทร : 098-9634254
นายวัชรินทร์ ไกรธิราช
พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
โทร : 089-0564543