องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box งานบริหารงานคลัง
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-3830653
นางบุญญารักษ์ กลางเมืองพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 098-1678117
(นางสาวอัญชิสา ทักชุนทศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 095-1877919
(น.ส.ประภาภรณ์ พรมสุริย์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 083-3559972
(น.ส.ปาริชาต สานุศฺิษย์)
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-4959568
(นายอภิเชษฐ์ แก้วพรม)
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 082-1218161
(น.ส.ธิดารัตน์ กอกูล)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 081-0530992