องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ๙๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากโนด ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 โทรศัพท์. 042-793-111

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27
account_box คณะผู้บริหาร-อบต-หนองบัวสิม

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา-อบต-หนองบัวสิม
chevron_right งานบริหารงานทั่วไป
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนัก
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนัก
(นายกิตติพงษ์ งวงคำนาม)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายกิตติพงษ์ งวงคำนาม)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.รัตติกาล จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
(น.ส.รัตติกาล จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
(น.ส.เกศินี มงคลเกตุ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.เกศินี มงคลเกตุ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุนทร นนพละ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุนทร นนพละ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประสิทธิ์ จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
(นายประสิทธิ์ จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
account_box สำนักปลัด
(นายวิรัตน์ ดวงพรม)
ปลัด อบต.หนองบัวสิม
(นายวิรัตน์ ดวงพรม)
ปลัด อบต.หนองบัวสิม
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รองปลัด อบต.หนองบัวสิม
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รองปลัด อบต.หนองบัวสิม
chevron_right งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(น.ส.อนุชญา เทพน้อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(น.ส.อนุชญา เทพน้อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายมานะชัย กวดวงศ์ษา)
ผช.ธุรการ
(นายมานะชัย กวดวงศ์ษา)
ผช.ธุรการ
chevron_right งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรรักษางานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรรักษางานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(นายสถานพร ประกิ่ง)
ผช.ป้องกันฯ
(นายสถานพร ประกิ่ง)
ผช.ป้องกันฯ
(นายวุฒิธิพงษ์ กำทองดี)
คนขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายวุฒิธิพงษ์ กำทองดี)
คนขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายสมคิด ยางวิเศษ)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมคิด ยางวิเศษ)
พนักงานดับเพลิง
(นายฉวี ประธรรมเต)
พนักงานจ้างเหมา
(นายฉวี ประธรรมเต)
พนักงานจ้างเหมา
(นายอนุชา ทาบรรหาร)
พนักงานจ้างเหมา
(นายอนุชา ทาบรรหาร)
พนักงานจ้างเหมา
(นายเสรี ไกรธิราช)
พนักงานจ้างเหมา
(นายเสรี ไกรธิราช)
พนักงานจ้างเหมา
chevron_right งานสาธรณสุข
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนัก
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนัก
(นายสำราญ ใจปั้ม)
คนขับรถยนต์ EMS
(นายสำราญ ใจปั้ม)
คนขับรถยนต์ EMS
(นายฟิลิปดา พลปากดี)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายฟิลิปดา พลปากดี)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายภาราดร ยางวิเศษ)
พนักงานจ้างเหมา
(นายภาราดร ยางวิเศษ)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสุระศักดิ์ สุรัตน์)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสุระศักดิ์ สุรัตน์)
พนักงานจ้างเหมา
(นายณรงเดช แดนนาบัว)
พนักงานจ้างเหมา
(นายณรงเดช แดนนาบัว)
พนักงานจ้างเหมา
(นายปฐมพงษ์ จิตธรรม)
พนักงานจ้างเหมา
(นายปฐมพงษ์ จิตธรรม)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสมพงษ์ รัตนนต์)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสมพงษ์ รัตนนต์)
พนักงานจ้างเหมา
(นายไพรศรี วงศ์ทาเทพ)
พนักงานจ้างเหมา
(นายไพรศรี วงศ์ทาเทพ)
พนักงานจ้างเหมา
account_box งานบริหารงานคลัง
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวอัญชิสา ทักชุนทศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวอัญชิสา ทักชุนทศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(น.ส.ประภาภรณ์ พรมสุริย์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ประภาภรณ์ พรมสุริย์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ประภาภรณ์ พรมสุริย์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ประภาภรณ์ พรมสุริย์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ปาริชาต สานุศฺิษย์)
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
(น.ส.ปาริชาต สานุศฺิษย์)
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
(นายอภิเชษฐ์ แก้วพรม)
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นายอภิเชษฐ์ แก้วพรม)
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(น.ส.ธิดารัตน์ กอกูล)
พนักงานจ้างเหมา
(น.ส.ธิดารัตน์ กอกูล)
พนักงานจ้างเหมา
account_box กองช่าง
(นายวิรัตน์ ดวงพรม)
ปลัด อบต.หนองบัวสิม รักษาการ ผอ.กองช่าง
(นายวิรัตน์ ดวงพรม)
ปลัด อบต.หนองบัวสิม รักษาการ ผอ.กองช่าง
(นายทวีศักดิ์ สีสมัย)
ผช.ช่างโยธา
(นายทวีศักดิ์ สีสมัย)
ผช.ช่างโยธา
(นายวีระพงษ์ จอเขียวมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายวีระพงษ์ จอเขียวมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(น.ส.เทวา มั่งคั่ง)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
(น.ส.เทวา มั่งคั่ง)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายวิทยา ม่านการีย์)
คนงานทั่วไป
(นายวิทยา ม่านการีย์)
คนงานทั่วไป
account_box งานการศึกษา
(นายสงัด สุบุญมา)
นักวิชาการศึกษา
(นายสงัด สุบุญมา)
นักวิชาการศึกษา
(นางอนงค์ จูมสุพรรณ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์ปากโนด
(นางอนงค์ จูมสุพรรณ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์ปากโนด
(นายณรงค์ชัย ตุ้มคำอู่)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์ปากโนด
(นายณรงค์ชัย ตุ้มคำอู่)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์ปากโนด
(น.ส.พิพัชรี ทองนำ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์ท่างาม
(น.ส.พิพัชรี ทองนำ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์ท่างาม
(น.ส.ปภาวี ใจทัศน์)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์ท่างาม
(น.ส.ปภาวี ใจทัศน์)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์ท่างาม
(น.ส.แพงศรี จูมสุพรรณ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์หนองบัวสิม
(น.ส.แพงศรี จูมสุพรรณ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์หนองบัวสิม
(นางอนงค์ จูมสุพรรณ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์หนองบัวสิม
(นางอนงค์ จูมสุพรรณ)
ครู ผ.ด.ด. ประจำศูนย์หนองบัวสิม
(น.ส.สุพัตรา ใจชอบ)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์หนองบัวสิม
(น.ส.สุพัตรา ใจชอบ)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์หนองบัวสิม
(น.ส.ขจี แสนหมู่)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์หนองบัวสิม
(น.ส.ขจี แสนหมู่)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์หนองบัวสิม
account_box กองสวัสดิการ
(นายจิรภัทร ศรีมี)
ผอ.กองสวัสดิการ
(นายจิรภัทร ศรีมี)
ผอ.กองสวัสดิการ
account_box งานวิชาการเกษตร
(นายวันปีย์ มงคลเกตุ)
นักวิชาการเกษตร
(นายวันปีย์ มงคลเกตุ)
นักวิชาการเกษตร
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองบัวสิม
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองบัวสิม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน