องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร-อบต-หนองบัวสิม
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 099-2049669
(นางสุธาสินี สุกทน)
รองนายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 091-4828414
(นายเชียงคาน ปัสสาคำ)
รองนายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 091-0581390
(นายวินิจ กำทองดี)
เลขานุการนายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 092-8164673
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
โทร : 042-793111
นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
โทร : 098-3830653
account_box สมาชิกสภา-อบต-หนองบัวสิม
นายพงษ์ไผท ทองนำ
ประธานสภา
โทร : 087-2369872
นายลอน ทองนำ
รองประธานสภา
โทร : 081-1835360
นายรักชาติ จูมสุพรรณ
เลขานุการประธานสภา
โทร : 098-8208599
นางวราภรณ์ เจียมไพเราะ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 093-4593797
นายชินกรณ์ เสนาฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 080-7552039
นางสาวธนพร ธานะปัด
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 094-5673425
นายชวลิต กวดวงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 093-4316581
นายละเอียด นพแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-1488686
นางฉันทนา ชาญบรรพต
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 093-5154418
นายเกรียงศักดิ์ กรมแสนพิมพ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 082-1178549
นายประวิทย์ จิตชัยสาร
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 062-1958481
นายโสพันธ์ สมเพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 083-4578290
นายสนธยา เจียมไพเราะ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 082-8354197
นายสุพล เข็มเพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 089-0459573
นายมนัส กำทองดี
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 087-10474521
นายฟื้น กำทองดี
ส.อบต.หมู่ที่ 16
โทร : 082-1871688
chevron_right งานบริหารงานทั่วไป
นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
โทร : 098-3830653
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3742998
(สิบโทอดิศักดิ์ ไกรวิชัย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 083-2429340
account_box สำนักปลัด
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รองปลัด อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-3830653
น.ส.สภัครศจี จันทร์แดง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3742998
น.ส.บุษราตรี บุญแฮด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 084-4004684
น.ส.มณีรัตน์ สายธิไชย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 080-8964623
(นายจักรี คำสงค์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-6451022
สิบโทอดิศักดิ์ ไกรวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 083-2429340
(นางสาวกาญจนา โพธิ์คำพก)
นวก.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 096-7566580
(จ่าสิบเอกนเรศ บุตรละคร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 065-4850454
นายมานะชัย กวดวงศ์ษา
ผช.จพง.ธุรการ (งานนโยบายและแผน)
โทร : 064-2098755
นางเกศินี มงคลเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 088-7867168
นางรัตนาภรณ์ พันมะลี
ผช.จพง.สาธารณสุข
โทร : 080-0998464
น.ส.รัตติกาล จิตรไชยสาร
ผช.จพง.ธุรการ (งานการศึกษา)
นายสถาพร ประกิ่ง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 064-9947159
นายเพชรพญา คำภาบตร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-7714861
นายจิราวัฒน์ จันทร์แดง
จ้างเหมาบริการ (งานโครงการธนาคารขยะ)
โทร : 080-9868980
นางจันทรา ชาชุมวงศ์
คนครัว
โทร : 098-9634254
นายวัชรินทร์ ไกรธิราช
พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
โทร : 089-0564543
chevron_right งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(น.ส.บุษราตรี บุญแฮด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0844004684
(นายมานะชัย กวดวงศ์ษา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 064-2098755
chevron_right งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกาญจนา โพธิ์คำพก
นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 096-7566580
(จ่าสิบเอกนเรศ บุตรละคร)
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 065-4850454
(นายสถาพร ประกิ่ง)
ผช.ป้องกันฯ
โทร : 064-9947159
(นายวุฒิพงษ์ กำทองดี)
คนขับรถบรรทุกน้ำฯ
โทร : 065-3181070
(นายสมคิด ยางวิเศษ)
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-0870573
(นายเสรี ไกรธิราช)
คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำเอนกประสงค์)
โทร : 065-3088915
นายมนตรี มีผล
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายฉลาด กำทองดี
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
โทร : 085-4601599
chevron_right งานสาธารณสุข
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3742998
(น.ส.มณีรัตน์ สายธิไชย)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 080-8964623
นางรัตนาภรณ์ พันมะลี
ผช.จพง.สาธารณสุข
โทร : 080-0998464
(นายฟิลิปดา พลปากดี)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร : 082-8577019
(นายภราดร ยางวิเศษ)
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 093-5495851
(นายณรงเดช แดนนาบัว)
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 084-5544718
นายสมศักดิ์ ศรีหะบาล
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 080-0732771
นายอนุทิน บัวทะราช
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 090-2602508
นายวสันต์ แก้วเคนมา
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)
โทร : 098-1161605
(นายสมพงษ์ รัตนนต์)
คนงานทั่วไป (ประจำรถ EMS)
โทร : 061-0125030
นายเทวฤทธิ์ สุพร
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถ EMS)
โทร : 061-0409634
นายจิราวัฒน์ จันทร์แดง
จ้างเหมาบริการ (งานโครงการธนาคารขยะ)
โทร : 080-9868980
account_box งานบริหารงานคลัง
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-3830653
(นางสาวอัญชิสา ทักชุนทศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 095-1877919
(น.ส.ประภาภรณ์ พรมสุริย์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 083-3559972
(น.ส.ปาริชาต สานุศฺิษย์)
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-4959568
(นายอภิเชษฐ์ แก้วพรม)
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 082-1218161
(น.ส.ธิดารัตน์ กอกูล)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 081-0530992
account_box กองช่าง
(นายจิรภัทร ศรีมี)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการ ผอ.กองช่าง
โทร : 083-3412616
นายวัชรกุล ตุ่ยไชย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 062-2211736
(นายทวีศักดิ์ สีสมัย)
ผช.ช่างโยธา
โทร : 099-3101325
(นายวีระพงษ์ จอมเขียวมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร : 063-0356930
นายนทีธร บัวเกตุ
ผช.นายช่างเขียนแบบ
โทร : 093-5652880
(น.ส.เทวา มั่งคั่ง)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 097-4567782
นายอดิศร ผาดแสง
ผช.ช่างโยธา
โทร : 096-5518827
account_box งานการศึกษา
(นายจักรี คำสงค์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-6451022
(นางจิรานุช จิตชัยสาร)
ครู ประจำศูนย์ปากโนด
โทร : 062-5967486
(นายณรงค์ชัย ตุ้มคำอู่)
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนด
โทร : 095-1681959
น.ส.ปวีณา ขอด่านกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนต
โทร : 083-6053670
น.ส.พรภิษย์ ทิพย์หาอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนต
โทร : 085-2424547
น.ส.ละอองดาว ใหญ่คุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนต
โทร : 083-3051936
น.ส.พิพัชรี ทองนำ
ครู ประจำศูนย์ท่างาม
โทร : 082-5570366
(น.ส.วัชราภรณ์ สุริวรรณ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ท่างาม
โทร : 096-6865292
(น.ส.ปภาวี ใจทัศน์)
ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์ท่างาม
โทร : 095-6672325
(น.ส.แพงศรี จูมสุพรรณ)
ครู ประจำศูนย์หนองบัวสิม
โทร : 099-7058644
(นางอนงค์ จูมสุพรรณ)
ครู ประจำศูนย์หนองบัวสิม
โทร : 095-1687639
(น.ส.สุพัตรา ใจชอบ)
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์หนองบัวสิม
โทร : 085-8833239
(น.ส.ขจี แสนหมู่)
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์หนองบัวสิม
โทร : 081-0528511
account_box กองสวัสดิการ
(นายจิรภัทร ศรีมี)
ผอ.กองสวัสดิการ
โทร : 083-3412616
น.ส.ลูกน้ำ แก้วจันทร์เพ็ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 097-3190582
น.ส.แคทรียา แดนนาบัว
จ้างเหมาบริการ
โทร : 085-6939732
account_box งานวิชาการเกษตร
(สิบโทอดิศักดิ์ ไกรวิชัย)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการเกษตร
โทร : 083-2429340
นายโชคชัย ปัสสาคำ
พนักงานจ้างเหมา (งานการเกษตร)
โทร : 042793111