องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ๙๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากโนด ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 โทรศัพท์. 042-793-111

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
chevron_right งานบริหารงานทั่วไป
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนัก
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนัก
(นายกิตติพงษ์ งวงคำนาม)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายกิตติพงษ์ งวงคำนาม)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.รัตติกาล จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
(น.ส.รัตติกาล จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
(น.ส.เกศินี มงคลเกตุ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.เกศินี มงคลเกตุ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุนทร นนพละ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุนทร นนพละ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประสิทธิ์ จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
(นายประสิทธิ์ จิตรไชยสาร)
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-9356298
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-9356298
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน