ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าช้าบ้านปากโนต บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง