ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง