ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณหน้าบ้าน นายมงคล มาตสุด ถึงบริเวณหน้าบ้านนายมีชัย กฏแก้ว บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง