ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนี สมบัติกุล ถึงบ้านนางคำโพธิ์ ชุมโจม บ้านหนองบัวสิม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง