ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)