ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง