ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารไก่ไข่ อาหารปลา อาหารกบ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง