ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง