ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอออล์ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง