ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เส้นนาหนองเอียด-นานายบุญมี เสาร์ศรี หมู่ที่ 7 บ้านโพนก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง