ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ชนิด U.H.T. ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง