ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้) กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง