ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง