ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด U.H.T. ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง