ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสับหญ้า งานส่งเสริมการเกษตร ส่วนสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง