ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา ส่วนสำนักปลัด จำนวน 3 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง