ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง