ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง