ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง