ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 1) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง